Informații de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
Lege nr. 544/2001în curs de actualizare ...


în curs de actualizare ...

Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 26.06.2024
#Nume, prenumeDeclarație de avereDeclarație de interese
01 AGRIȘAN EMIL-GABRIEL
02 BALAȘ TEOFIL
03 BUZAN MARIA
04 CODREA VASILE
05 FAUR MARIA
06 FRUNZĂ DANA-RAMONA
07 HALASTAON ALEXANDRU
08 HEDEȘ IOAN
09 HEDEȘ TEODOR
10 MACARIE IOSIF
11 MÂNDREAN POMPEI
12 MĂRGINEAN DINU
13 MĂRGINEAN MARIA
14 MOLDOVAN MARIA
15 MOLDOVAN SEBASTIAN-DUMITRU
16 MOLDOVAN SORIN-OVIDIU
17 NAȘCA ANA-VALENTINA
18 NEMETI MARIUS
19 PINTEA IOANA-ALEXANDRA

Secțiune formulare

Din aceasta secțiune puteți descărca formulare tipizate în format Adobe PDF.


Descriere Fișier
Cerere, declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social (fișier inteligent PDF)
Tutorial completare
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentul de inserție / indemnizației lunare / sprijinul lunar și alocației de stat pentru copii
Cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
Descriere Fișier
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Descriere Fișier
Declarație de căsătorie
Declarație de naționalitate
Declarație privind starea sănătății

Legea nr.17 /2014

privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului- LEGE nr.174 din 14 august 2020


- ORDIN nr.311/94/M.12/3.525/2020

DataDescriereFișier
07.03.2023Oferta de vânzare teren Bonțidean Petru
07.03.2023Oferta de vânzare teren Bonțidean Simion
07.03.2023Oferta de vânzare teren Bonțidean Aron
25.11.2022Proces verbal de afișare oferta de vânzare teren Rașca Dumitru Ioan
24.11.2022Cerere afișare oferta de vânzare teren Rașca Dumitru Ioan
24.11.2022Oferta de vânzare teren Rașca Dumitru Ioan
15.10.2020Oferta de vânzare teren Fechete Nicolae
15.10.2020Oferta de vânzare teren Fechete Nicolae
15.10.2020Oferta de vânzare teren Fechete Nicolae
15.10.2020Oferta de vânzare teren Fechete Nicolae
15.10.2020Oferta de vânzare teren Fechete Nicolae
Nr.DescriereFișier
01 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model formular persoane fizice)
02 Formular pentru oferta de vânzare teren (model persoane fizice)
03 Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului la preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință

Anunțuri de interes public

DataDescriereFișier
02.07.2023ANUNȚ PUBLIC
Schimbarea locației Primăriei comunei Budești
Vă informăm că începând cu data de 2 iulie 2024, Primăria comunei Budești își va desfășura activitatea în clădirea Căminului Cultural din localitatea Budești.
-
28.02.2023MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Direcția pentru Agricultură Județeană Bistrița-Năsăud
Documentația necesară pentru înscrierea în ”Pogramul de susținerea a producției de cartof de consum în anul 2024”
Înscrierea în program se face până cel târziu la data de 20 mai 2024, inclusiv. Cererea este însoțită de următoarele documente:
(detalii în documentul atașat)
Hotărârea nr. 150/2024 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum" în anul 2024
31.10.2023PROCES-VERBAL
încheiat cu ocazia afișării Proiectului de hotărâre nr.49/31.10.2023 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
Astăzi, 31.10.2023. în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, s-a procedat la afișarea la sediul Primăriei comunei Budești, nr.120, și pe site-ul Primăriei comunei Budești, a Proiectului de hotărâre nr.49/31.10.2023 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
17.10.2023COMUNICAT DE PRESĂ
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Proiect: ”DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ITS/TIC ÎN COMUNA BUDEȘTI, JUDEȚ BISTRIȚA-NĂSĂUD”
Beneficiar: Unitatea Administrativ teritorială COMUNA BUDEȘTI
Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta 10 – Fondul Local – I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)
( detalii în documentul atașat )
20.09.2023COMUNICAT DE PRESĂ
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
Proiect: „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE BUDEȘTI”
Beneficiar: Unitatea Administrativ teritorială COMUNA BUDEȘTI
Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Pilonul VI – Politici pentru noua generație - Componenta 15 - Educație – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe
( detalii în documentul atașat )
15.06.2023ANUNȚ PUBLIC
Anunț licitație pentru închiriere teren intravilan aparținând domeniului public al Comunei Budești, suprafața de 7 mp teren intravilan curți construcții CF 25698 nr. cadastral 25698 situat în localitatea Țagu, nr. 222, comuna Budești, aparținând domeniului public al comunei Budești cu destinația ”Amplasare echipamente pentru telecomunicații”
( detalii în documentul atașat )
07.06.2023ANUNȚ PUBLIC
S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. în calitate de prestator în cadrul contractului nr. 38130/20.07.2022 având ca obiect “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Budești” vă anunță că din data de 06.06.2023 până în 09.06.2023, se va desfășura campania de măsurători terestre în intravilan pentru curți construcții în Comuna Budești, satele Budești, Budești-Fânațe, Țagu și Țăgșoru. Acestea vor fi folosite pentru înregistrarea imobilelor în sistemul de cadastru și carte funciară în mod gratuit.
Pentru o bună desfășurare a acțiunii de intabulare gratuită, toți cetățenii comunei sunt rugați să asigure accesul reprezentanților companiei TBL pe proprietatea dumnealor în vederea desfășurării operațiunilor de măsurare a proprietăților.
Perioada în care se desfășoară măsurătorile poate suferi modificări în funcție de condițiile meteorologice.
Orice informație despre proiect poate fi obținută de la Primăria Budești, OCPI Bistrița-Năsăud și punctul de informare S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. din cadrul Primăriei și call-center (+40 318 600 316) S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L.
31.05.2023ANUNȚ PUBLIC
S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. în calitate de prestator în cadrul contractului nr. 38130/20.07.2022 având ca obiect “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Budești” vă anunță că din data de 06.06.2023 până în 09.06.2023, se va desfășura campania de măsurători terestre în Comuna Budești, satul Budești. Acestea vor fi folosite pentru înregistrarea imobilelor în sistemul de cadastru și carte funciară în mod gratuit.
Pentru o bună desfășurare a acțiunii de întăbulare gratuită, toți cetățenii comunei sunt rugați să asigure accesul reprezentanților companiei TBL pe proprietatea dumnealor în vederea desfășurării operațiunilor de măsurare a proprietăților.
Perioada în care se desfășoară măsurătorile poate suferi modificări în funcție de condițiile meteorologice.
Orice informație despre proiect poate fi obținută de la Primăria Budești, OCPI Bistrița-Năsăud și punctul de informare S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. din cadrul Primăriei și call-center (+40 318 600 316) S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L.
13.04.2023PROCES-VERBAL AFIȘARE
încheiat cu ocazia afișării anunțului nr.1160 din 13.04.2023 privind decizia etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru Proiectul Extindere rețea canalizare a apelor uzate menajere în comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud în localitățile: Budești, Budești-Fânațe, Țagu și Tăgșoru, intravilan și extravilan, titular COMUNA BUDEȘTI
13.04.2023ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
COMUNA BUDEȘTI, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere rețea de canalizarea apelor uzate menajere în comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud, în localitățile: Budești, Budești-Fânațe, Țagu și Țăgșoru, extravilan și intravilan, titular: COMUNA BUDEȘTI.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9-15 și vineri între orele 9:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet : http://apmbn.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului
06.04.2023PROCES-VERBAL
încheiat cu ocazia afișării anunțului nr.1057 din 06.04.2023 privind Proiectul Extindere rețea de canalizare a apelor uzate menajere din comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud propus a fi amplasat în localitățile: Budești, Budești-Fânațe, Țagu și Țăgșoru comuna Budești, intravilan și extravilan în județul Bistriţa-Năsăud.
Astăzi, 06.04.2023, s-a procedat la afișarea la sediul Primăriei comunei Budești, nr.120, și pe site-ul Primăriei comunei Budeşti, cu ocazia afișării anunțului nr. 1057 din 06.04.2023 privind Proiectul Extindere rețea de canalizare a apelor uzate menajere din comuna Budești, județul Bistriţa-Năsăud propus a fi amplasat în localitățile: Budești, Budești-Fânațe, Țagu și Țăgșoru comuna Budeşti, intravilan și extravilan în județul Bistriţa-Năsăud.
06.04.2023Anunț public
COMUNA BUDEȘTI, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere rețea de canalizare a apelor uzate menajere din comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud, propus a fi amplasat în localitățile: Budești, Budești Fânațe, Țagu și Țăgșoru, comuna Budești, intravilan și extravilan, județul Bistriţa-Năsăud.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20 și la sediul titularului: COMUNA BUDEȘTI, localitatea Budești, nr. 120, comuna Budești, în zilele de luni - joi între orele 9-15 și vineri, între orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistriţa-Năsăud, pe toată durata procedurii de mediu.
17.02.2023Informare Direcția pentru Agricultură Județeană Bistrița-Năsăud
În baza comunicării transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, vă informăm că Fabrica de zahăr de la Luduș și-a reluat activitatea de preluare și procesare a sfeclei de zahăr începând cu acest an.
În acest sens vă rugăm să informați deținătorii de terenuri agricole din comuna dumneavoastră, folosind canalele locale de comunicare către locuitorii comunei, privind intenția reprezentanților fabricii de a încheia Contracte de cumpărare și livrare sefclă de zahăr pentru anul 2023.
Persoană de contact, ing. Pușcas Florin, e-mail dadr.bn@madr.ro telefon 0743931106.
Cu stimă
Director executiv,
ing. TABĂRĂ Ioan-Nuțu
20.01.2023ANUNŢ PUBLIC
S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. în calitate de prestator în cadrul contractului nr. 38130/20.07.2022 având ca obiect ”Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Budești” vă anunță că terenurile din intravilanul UAT Budești au fost scanate și măsurate pe cale aeriană, însă mai sunt situații unde măsurătorile nu au fost conculdente.
În această situație din data de 23.01.2023 până în 24.01.2023 se va demara campania de măsuratpri terestre în Comuna Budești.. Acestea vor fi folosite pentru înregistrarea imobilelor în sistemul de cadastru și carte funciară în mod gratuit.
Orice informație despre proiect poate fi obținută de la Primăria Budești, OCPI Bistrița-Năsăud și punctul de informare S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. din cadrul Primăriei și call-center S.C. TOTAL BUSINES LAND S.R.L.
06.01.2023PROCES-VERBAL
încheiat cu ocazia afișării/publicării proiectului bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2023
06.01.2023ANUNȚ
cu privire la afișarea/publicarea proiectului bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2023
05.01.2023CALENDAR COLECTARE DEȘEURI RECICLABILE
Calendar colectare deșeuri reciclabile pentru zonele de case Comuna Budești 2023
16.11.2022ANUNŢ PUBLIC
CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD titular al proiectului ”Reabilitare DJ 151 km 45+810-km 126+736, limita județ Mureș-Bistrița-Năsăud”, amplasat în municipiul Bistrița, localitatea componentă Sigmir; comuna Șintereag, localitatea Blăjenii de Sus, Blăjenii de Jos, Șintereag; comuna Șieu-Odorhei, localitatea Șieu-Odorhei, Coasta, Șirioara; comuna Lechința, Chiraleș, Lechința, Vermeș, Sângeorzu Nou; comuna Sânmihaiu de Câmpie, localitatea Sânmihaiu de Câmpie, Zoreni; comuna Budești, localitatea Budești, Budești-Fânațe, Țagu, intravilan, extravilan, județul Bistrița-Năsăud, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Reabilitare DJ 151 km 45+810-km 126+736, limita județ Mureș-Bistrița-Năsăud”, amplasat în municipiul Bistrița, localitatea componentă Sigmir; comuna Șintereag, localitatea Blăjenii de Sus, Blăjenii de Jos, Șintereag; comuna Șieu-Odorhei, localitatea Șieu-Odorhei, Coasta, Șirioara; comuna Lechința, Chiraleș, Lechința, Vermeș, Sângeorzu Nou; comuna Sânmihaiu de Câmpie, localitatea Sânmihaiu de Câmpie, Zoreni; comuna Budești, localitatea Budești, Budești-Fânațe, Țagu, intravilan, extravilan, județul Bistrița-Năsăud.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9:00-15:00 și vineri între orele 9:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.
11.11.2022ANUNŢ PUBLIC
CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Reabilitare DJ 151 km 45+810-km 126+736, limită județ Mureș-Bistrița-Năsăud", amplasat în municipiul Bistrița, localitatea componenta Sigmir; comuna Șintereag, localitatea Blăjenii de Sus, Blăjenii de Jos, Șintereag; comuna Șieu-Odorhei, localitatea Șieu-Odorhei, Coasta, Șirioara; comuna Lechința, Chiraleș, Lechința, Vermeș, Sângeorzu Nou; comuna Sânmihaiu de Câmpie, localitatea Sânmihaiu de Câmpie, Zoreni; comuna Budești, localitatea Budești, Budești-Fânațe, Țagu, județul Bistrița-Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20 și la sediul titularului: CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD din municipiul Bistrița, str. Piața Petru Rareș, nr. 1, în zilele de luni - joi între orele 9 - 15 și vineri, între orele 9 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.
09.11.2022ANUNȚ PUBLIC
În atenția deținătorilor de sisteme individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate
Obligativitatea înscrierii în REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE PENTRU COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE
Prin prezenta vă informăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 11 din H.G. nr. 714/26.05.2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, deținătorii de sisteme individuale adecvate pentru colectarea și evacuarea apelor uzate au obligația să înscrie sistemul în Registrul autorității publice locale pentru evidența unor astfel de sisteme.
17.10.2022INFORMARE MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a inițiat Campania „Și tu poți proteja planeta! Împreună dăm startul la reducerea risipei de alimente!”
Campanie de informare și conștientizare asupra efectelor majore și pe termen lung ale risipei de alimente
27.09.2022INFORMARE MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a inițiat Campania „Și tu poți proteja planeta! Împreună dăm startul la reducerea risipei de alimente!”
Campanie de informare și conștientizare asupra efectelor majore și pe termen lung ale risipei de alimente
19.08.2022COMUNICAT DE PRESĂ / MADR acordă ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), informează potențialii beneficiari că, în perioada 19 august - 2 septembrie 2022 inclusiv, primește Cereri de solicitare a ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în conformitate cu Hotărârea nr. 1032/18.08.2022 privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal, publicată în Monitorul Oficial nr. 817/2022.
14.03.2022ANUNȚ (art. 7 din Legea nr. 52/2003)
cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 16 / 14.03.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre nr. 16 / 14.03.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018 şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei Budești în şedinţa din luna aprilie 2022. Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria comunei Budești, până la data de 12.04.2022 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-353101 sau prin e-mail, la adresa: primariabudesti@yahoo.com. Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.
Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei comunei Budești -, www.primariabudesti.ro secţiunea Consiliul local – Proiecte de hotărâri şi la sediul/afișierul din Budești.
Primarul comunei Budești,
Vasile CODREA
14.03.2022ANUNȚ (art. 7 din Legea nr. 52/2003)
cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 15 / 14.03.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre 15 / 14.03.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei Budești în şedinţa din luna aprilie 2022. Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria comunei Budești, până la data de 12.04.2022 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-353101 sau prin e-mail, la adresa: primariabudesti@yahoo.com. Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei comunei Budești -, www.primariabudesti.ro secţiunea Consiliul local – Proiecte de hotărâri şi la sediul/afișierul din Budești.
Primarul comunei Budești,
Vasile CODREA
14.03.2022ANUNȚ (art. 7 din Legea nr. 52/2003)
cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 14 / 14.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre 14 / 14.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei Budești în şedinţa din luna aprilie 2022. Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria comunei Budești, până la data de 12.04.2022 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-353101 sau prin e-mail, la adresa: primariabudesti@yahoo.com. Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei comunei Budești -, www.primariabudesti.ro secţiunea Consiliul local – Proiecte de hotărâri şi la sediul/afișierul din Budești.
Primarul comunei Budești,
Vasile CODREA
14.03.2022PROCES-VERBAL
încheiat cu ocazia afisării Proiectului de hotărâre nr. 16 / 14.03.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
Astăzi, 14.03.2022, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, s-a procedat la afişarea la sediul Primăriei comunei Budești, nr. 120, şi pe site-ul Primăriei comunei Budești, a Proiectului de hotărâre nr. 16 / 14.03.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018.
14.03.2022PROCES-VERBAL
încheiat cu ocazia afișării Proiectului de hotărâre nr.15/14.03.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
14.03.2022PROCES-VERBAL
încheiat cu ocazia afisării Proiectului de hotărâre nr. 14 / 14.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată.
Astăzi, 14.03.2022, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, s-a procedat la afişarea la sediul Primăriei comunei Budești, nr. 120, şi pe site-ul Primăriei comunei Budești, a Proiectului de hotărâre nr. 14 /14.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată.
16.02.2022PROCES-VERBAL
încheiat cu ocazia afișării Proiectului de hotărâre nr. 12 / 16.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Budești
16.02.2022ANUNŢ
cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 12 / 16.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Budești
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre 12 / 16.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Budești şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei Budești în şedinţa din luna martie 2022. Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria comunei Budești, până la data de 18.03.2022 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-353101 sau prin e-mail, la adresa: primariabudesti@yahoo.com. Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei comunei Budești -, www.primariabudesti.ro secţiunea Consiliul local – Proiecte de hotărâri şi la sediul/afișierul din Budești.
16.02.2022PROCES-VERBAL
încheiat cu ocazia afisării Proiectului de hotărâre nr. 11 / 16.02.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
16.02.2022PROCES-VERBAL
încheiat cu ocazia afisării Proiectului de hotărâre nr. 10 / 16.02.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
16.02.2022PROCES-VERBAL
încheiat cu ocazia afisării Proiectului de hotărâre nr. 9 / 16.02.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
16.02.2022ANUNŢ
cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 11 / 16.02.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
16.02.2022ANUNŢ
cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 10 / 16.02.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
16.02.2022ANUNŢ
cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 9 / 16.02.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
14.02.2022Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu
17.01.2022Proces verbal cu ocazia afișării/publicării proiectului bugetului local de venituri
Proces verbal încheiat cu ocazia afișării/publicării proiectului bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2022.
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat astăzi 17.01.2022, la afișarea proiectului bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2022, la sediul Primăriei comunei Budești, nr.120.
Proiectul bugetului local este publicat și pe pagina de internet a Primăriei comunei Budești.
Potrivit prevederilor art. 39 alin 3 din legea sus menționată, locuitorii comunei Budești pot depune contestații privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la afișarea, respectiv publicarea acestuia.
17.01.2022Anunț afișare/publicare proiect buget local de venituri și cheltuieli
Anunț cu privire la afișarea/publicarea proiectului bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2022.
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat astăzi 17.01.2022, la afișarea proiectului bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2022, la sediul Primăriei comunei Budești, nr.120.
Proiectul bugetului local este publicat și pe pagina de internet a Primăriei comunei Budești.
Potrivit prevederilor art. 39 alin. 3 din legea sus menționată, locuitorii comunei Budești pot depune contestații privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la afișarea, respectiv publicarea acestuia.
05.01.2022Proces verbal
Încheiat cu ocazia afișării Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistriţa-Năsăud”
05.01.2022Anunț
Cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistriţa-Năsăud”
09.11.2021Anunț
cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Budești, să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) si modificarea prin act aditional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr. 3/19.09.2008
09.11.2021Proces verbal de afișare
încheiat cu ocazia afisării Proiectului de hotărâre privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Budești, să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) si modificarea prin act aditional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr. 3/19.09.2008
02.11.2021Program colectare deșeuri vegetale
În perioada 08.11.2021 - 13.11.2021 se va desfășura CAMPANIA GRATUITĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR PREDOMINANT VEGETALE, DE TIPUL ”SĂPTĂMÂNA CURĂȚENIEI”. În această campanie se vor colecta următoarele tipuri de deșeuri biodegradabile: deșeuri de grădini și piețe, deșeuri organice, deșeuri provenite din toaletarea copacilor și tufișurilor, iarbă, frunze, așchii de lemn netratate și rumeguș, cu un volum de 240l/campanie/gospodărie. Operatorul SUPERCOM pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează:
15.10.2021Măsuri de sprijin conform Legii nr. 226/2021 - Consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul rece), suplimentul pentru energie (lunar, tot anul), măsură de compensare conform O.U.G. nr. 118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale Informații utile
Pliant Ministerul Muncii și Protecției Sociale Pliant
Formular cerere - declarație pe propria răspundere Cerere - declarație pe propria răspundere


Tutoriale video care oferă sprijin în completarea cererii-declarației pe propria răspundere de către persoana singură, reprezentantul familiei, respectiv o terță persoană care reprezintă un solicitant aflat în incapacitatea de a completa formularul

(a) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către persoana singură
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către reprezentantul familiei
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către o terță persoană
-
20.08.2021Anunț - Concurs de recrutare
Primăria comunei Budeşti, Judeţul Bistriţa-Năsăud, organizează concurs de recrutare la sediul Primăriei comunei Budeşti nr.120, judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale de execuţie:
- 1 post muncitor necalificat la Compartimentul Serviciul de gospodărire comunală şi întreţinere drumuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budeşti, judeţul Bistriţa-Năsăud.
13.05.2021Comunicat Agenția Națională de Administrare Fiscală
25 mai 2021 - Termenul limită pentru depunerea declarației unice. Declarația unică se completează și se depune, până la data de 25 mai 2021, de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau intr-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
09.04.2021Anunț licitație pentru închiriere pășuni aparținând domeniului public al Comunei Budești
(anunțul conține documentația necesară privind închirierea prin licitaţie publică a suprafeţelor de pajişti aparţinând domeniului public al comunei Budești)
06.04.2021Comisia Europeană lansează cursul de instruire online intitulat ”În întâmpinarea cetățenilor Uniunii - instruire online privind regulile UE pentru liberă circulație”. Acest curs se adresează în principal autorităților publice locale și județene, dar nu numai, în dorința de a fi un instrument util pentru o cunoaștere solidă a drepturilor, condițiilor și procedurilor care se aplică cetățenilor UE și membrilor familiilor lor referitor la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre. Cursul este disponibil aici. https://ec.europa.eu/justice/elearning/ro/index.html -
08.03.2021Primăria Budești informează persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă că pot beneficia de un voucher de până la 5000 de euro pentru procurarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (aparat auditiv wireless, mobility scooter, scaun cu roți electrice sau orice alt dispozitiv care ajută persoana să ducă o viață independentă), altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Programul permite și achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.
Informații suplimentare pot fi obținute la INFOLINE – 0751 015 063, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14.
20.01.2021Proces verbal de afișare cu ocazia afișării Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud

Anunțuri achiziții publice directe, anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concursuri de soluții, inițiere proiecte.

DataDescriereFișier
15.11.2022 ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ
În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
Comuna Budești, cu sediul în Budești, nr. 120, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427020, tel: +40 0263353106, fax: 0040 0263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com , în calitate de autoritate contractantă, achiziționează execuție lucrări pentru obiectivul ”Construire capelă mortuară în localitatea Țagu, comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud”.
Modalitate de atribuire: Achiziție directă
Sursa de finanțare: Bugetul Comunei Budești pe anul 2022 (buget local) – Hotărârea Consiliului local Budești nr. 5/10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare;

Planșe aferente construire capelă mortuară în localitatea Țagu, comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud, format PDF:
Parte desenată
Parte scrisă (atenție fișier de dimensiuni mari! 120MB)


COD CPV: 45212360-7
17.10.2022 ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ
În temeiul prevederilor art.7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice Comuna Budești, cu sediul în loc. Budești, nr. 120, județ Bistrița-Năsăud, tel.: +40263-353-106 fax. +40263-353-101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează produse pentru Achiziționare accesorii în cadrul proiectului “Dotarea Serviciului de gospodărire comunală și întreținere drumuri al comunei Budești, județul Bistrița-Năsăud” Cod CPV: 34390000-7 Accesorii pentru tractoare (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: FEADR + buget local
COD CPV: 34390000-7 Accesorii pentru tractoare (Rev.2)
17.08.2022 ANUNȚ ACHIZIŢIE DIRECTĂ
Execuție lucrări pentru obiectivul "Construire capelă mortuară în localitatea Țagu, comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud"
În temeiul prevederilor art.7, alin (5), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr.98/2016, privind achizițiile publice;
Comuna Budeşti, cu sediul în Budeşti, nr. 120, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427020, telefon: 0263353106, Fax: 0263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă achiziționează execuție lucrări pentru obiectivul:
"Construire capelă mortuară în localitatea Țagu, comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud"
Modalitatea de atribuire: Achiziție directă
Sursa de finanțare: Bugetul Comunei Budești pe anul 2022 (buget local) - Hotărârea Consiliului local Budești nr.5/10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare
Cod CPV: 45212360-7

28.09.2022 ACHIZIȚIE ANULATĂ (detalii în documentul atașat)


Actualizare 30.08.2022
Răspuns solicitări clarificări
Lista cantități de lucrări corectă


Documente atașate: Anunț achiziție directă, Caiet de sarcini, Clauze contractuale (format editabil DOC), Formulare (format editabil DOC), Proiect tehnic PDF (fișier ZIP de dimensiuni mari 121Mb)

08.04.2022 CERERE OFERTĂ
Execuție de lucrări la obiectivul: ”Lucrări pietruire drumuri în comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud”
Comuna Budești solicită potențialilor ofertanți oferte de preț pentru contractul de:
Execuție de lucrări la obiectivul: ”Lucrări pietruire drumuri în comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud” în vederea atribuirii directe a contractului, cod CPV: 45233141-9 – Lucrări de întreținere a drumurilor (Rev. 2). În acest sens, solicităm potențialilor ofertanți ca după analizarea Antemăsurătorilor fișier anexat, să prezinte un preț forfetar pentru contract (precum și un termen de execuție al contractului care nu poate depăși perioada de 1 lună).
COD CPV: 45233141-9 – Lucrări de întreținere a drumurilor (Rev. 2).
10.12.2021 ANUNȚ ACHIZIŢIE DIRECTĂ
"Sistem de supraveghere video în Comuna Budești, Județul Bistrița-Năsăud"
În temeiul prevederilor art.7, alin (5), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr.98/2016 , Comuna Budeşti, cu sediul în Budeşti, nr. 120, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427020, telefon: 0263353106, Fax: 0263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă:
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect achiziționarea:
”Sistem de supraveghere video în Comuna Budești, Județul Bistrița-Năsăud”
în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preţ.
CPV: 32323500-8 – Sistem supraveghere video
26.11.2021 ANUNȚ CERERE OFERTE
"Reparații și întreținere strada Gorgan în comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud"
În temeiul prevederilor art.7, alin (5), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr.98/2016 , Comuna Budeşti, cu sediul în Budeşti, nr. 120, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427020, telefon: 0263353106, Fax: 0263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă:
Solicită potențialilor ofertanți oferte de preț pentru contractul de:
Execuție de lucrari la obiectivul: "Reparații și întreținere strada Gorgan în comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud"
CPV: 45233141-9 - Lucrări de întreținere a drumurilor (Rev.2).
17.11.2021ANUNŢ – ACHIZIŢIE DIRECTĂ
"Furnizare produse de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore din comuna Budești, pentru anii 2021, 2022”
În temeiul prevederilor art.7, alin (5), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr.98/2016 , Comuna Budeşti, cu sediul în Budeşti, nr. 120, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427020, telefon: 0263353106, Fax: 0263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă:
Solicită ofertă de preţ
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect achiziţionarea de: "Furnizare produse de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore din comuna Budești, pentru anii 2021, 2022”agu în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preţ.
CPV: 15811000-6 - Produse de panificație (Rev. 2)
04.10.2021Anunț achiziție directă

Produse pentru amenajarea spațiilor de joacă: "Echipamente de joacă pentru Comuna Budești, Județul Bistrița-Năsăud"
În temeiul prevederilor art.7, alin (5), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr.98/2016 , Comuna Budeşti, cu sediul în Budeşti, nr. 120, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427020, telefon: 0263353106, Fax: 0263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă:
Solicită ofertă de preţ
În vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect achiziționarea de produse pentru amenajarea spațiilor de joacă: "Echipamente de joacă pentru Comuna Budești, Județul Bistrița-Năsăud" în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preț.
CPV: 37535200-1- Complex joacă; 37535100-8 - Leagăn; 37535250-4 - Balansoar
04.10.2021Anunț achiziție directă

Servicii de topografie pentru obiectivul de investiție: ”Măsurători topografice și Documentație înscriere în cartea funciară 30 km în Comuna Budești, Județul Bistrița-Năsăud"
În temeiul prevederilor art.7, alin (5), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr.98/2016 , Comuna Budeşti, cu sediul în Budeşti, nr. 120, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427020, telefon: 0263353106, Fax: 0263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă:
Solicită ofertă de preţ
În vederea atribuirii contractului de achizitie care are ca obiect: Servicii de topografie pentru obiectivul de investiție: ”Măsurători topografice și Documentație înscriere în cartea funciară 30 km în Comuna Budești, Județul Bistrița-Năsăud" în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preț.
CPV: 71351810-4 - servicii de topografie (Rev. 2)
15.09.2021Anunț achiziție directă

Studiu de fezabilitate conform HG 907/2016 și documentații pentru obținerea avizelor pentru obiectivul de investiție ”DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ ÎN COMUNA BUDEȘTI, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
În temeiul prevederilor art.7, alin (5), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr.98/2016 , Comuna Budeşti, cu sediul în Budeşti, nr. 120, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427020, telefon: 0263353106, Fax: 0263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă:
Solicită ofertă de preţ
In vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect achiziționarea de Studiu de fezabilitate conform HG 907/2016 și documentații pentru obținerea avizelor pentru obiectivul de investiție ”DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ ÎN COMUNA BUDEȘTI, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preț.
CPV: 79314000 - 8 - Studiu de fezabilitate
05.08.2021Anunț achiziție directă "Lucrări de reparații-înlocuire învelitoare acoperiș pentru blocul de apartamente de serviciu situat la nr. 129 /A, în localitatea Budești"
În temeiul prevederilor art.7, alin (5), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr.98/2016 , Comuna Budeşti, cu sediul în Budeşti, nr. 120, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427020, telefon: 0263353106, Fax: 0263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă:
Solicită ofertă de preţ
In vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect achiziționarea de "Lucrări de reparații-înlocuire învelitoare acoperiș pentru blocul de apartamente de serviciu situat la nr. 129 /A, în localitatea Budești, jud. Bistrița-Năsăud", în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preț.
CPV: 45261000-4 Lucrări de șarpanta și de învelitori și lucrări conexe
28.06.2021Anunț achiziție directă "Gazon sintetic teren sport”
”Gazon sintetic teren sport” Școala Generală Budești
În temeiul prevederilor art.7, alin (5), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr.98/2016 , Comuna Budeşti, cu sediul în Budeşti, nr. 120, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427020, telefon: 0263353106, Fax: 0263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă:
Solicită ofertă de preţ
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect achiziţionarea de lucrări: ”Gazon sintetic teren sport” Școala Generală Budești în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preţ.
CPV: 39293400-6 Gazon artificial (Rev. 2)
04.06.2021ANUNŢ – ACHIZIŢIE DIRECTĂ
"Sistematizare pe verticală la obiectivul: Construire baza sportiva proiect tip 2” – Ţagu
În temeiul prevederilor art.7, alin (5), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr.98/2016 , Comuna Budeşti, cu sediul în Budeşti, nr. 120, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427020, telefon: 0263353106, Fax: 0263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă:
Solicită ofertă de preţ
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect achiziţionarea de lucrări: "Sistematizare pe verticală la obiectivul: Construire baza sportivă proiect tip 2” - Ţagu în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preţ.
CPV: 45111291-4 - Lucrări de amenajare a terenului
15.03.2021ANUNȚ - ACHIZIȚIE DIRECTĂ ”WiFi4EU Budești”
În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
Comuna Budești cu sediul în Budești, nr. 120, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427020, tel: +400263353106, fax: 0040 263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă, realizează ”Achiziția echipamentelor, instalarea punctelor de acces WiFi și mentenanță pentru proiectul: WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”
Cod CPV: 32412110-8
02.09.2020ANUNȚ - ACHIZIȚIE DIRECTĂ ”Construire capelă P”
În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
Comuna Budești cu sediul în Budești, nr. 120, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427020, tel: +400263353106, fax: 0040 263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează execuție lucrări pentru obiectivul ”Construire capelă P, în satul Budești-Fânațe, comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud”
Cod CPV: 45212360-7
31.08.2020ANUNȚ - ACHIZIȚIE DIRECTĂ ”Lucrări de reparații”
În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
Comuna Budești cu sediul în Budești, nr. 120, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427020, tel: +400263353106, fax: 0040 263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări de reparații ”Înlăturarea efectelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice în perioada 19.06 - 23.06.2020”
Cod CPV: 45233142-6 Lucrări de reparare a drumurilor (Rev. 2)
05.03.2020ANUNȚ - LICITAȚIE ”Amenajare Parc Budești”
În temeiul prevederilor art. 7, alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Budești, cu sediul în Budești, nr. 120, județul Bistrița-Năsăud, tel.: 0263-353106, fax:0263-353101 e-mail: primariabudesti@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect: „Amenajare Parc Budești”
Cod CPV: 45112711-2 Lucrari de arhitectura peisagistica parcurilor (Rev.2)

Urbanism


LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001
Articolul 43
(1) În vederea asigurării transparenței privind accesul la informații de interes public în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, autoritățile administrației publice locale pun la dispoziția publicului documentațiile aprobate prin afișarea integrală pe pagina proprie de internet (cu acces gratuit la acestea pentru descărcare și cu obligativitatea menționării sursei la fiecare utilizare a informațiilor respective) și prin furnizarea acestora spre consultare, la sediul autorității administrației publice locale sau la punctele de informare organizate la nivel local.

Nr. An Luna Descriere Fișier
- - - . . . în curs de actualizare
Tip Descriere Fișier
PUG . . . în curs de actualizare
Nr. Data Descriere Fișier
- - . . . în curs de actualizare

în curs de actualizare ...

Data Nr. dosar Fișier
- . . . în curs de actualizare