Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
39 23.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Budesti în anul 2021 -
38 23.12.2020 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Budeşti pentru anul școlar 2021-2022 -
37 23.12.2020 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din proprietatea comunei Budești și al pajiștilor permanente proprietatea persoanelor fizice și/sau juridice de pe raza U.A.T. Budești, județul Bistrița-Năsăud -
36 23.12.2020 privind aprobarea încheierii execuţiei bugetare pe trimestrul IV 2020 -
35 23.12.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Budești pe trimestrul III 2020 -
34 23.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020 -
33 11.12.2020 privind aprobarea proiectului “Dotarea cu tablete pentru uz școlar, inclusiv cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioadă de minim 24 luni, precum și alte echipamente electronice necesare activității didactice, în comuna Budești” și depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație -
32 11.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020 -
31 04.12.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Budești -
30 04.12.2020 privind alegerea şi organizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Budești -
29 04.12.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Budeşti -
28 23.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020 -
27 31.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020 -
26 31.07.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Budeşti -
25 31.07.2020 privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor din domeniul public și privat al comunei Budești -
24 31.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției: "Construire capelă P, în satul Budești-Fânațe, comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud" -
23 31.07.2020 privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al comunei Budești -
22 31.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020 -
21 31.07.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Budești pe trimestrul II 2020 -
20 10.07.2020 privind aprobarea alipirii a două imobile proprietate publică a comunei Budești -
19 05.06.2020 privind asumarea programului privind distribuirea produselor de panificație pentru școlile de pe raza comunei Budești -
18 05.06.2020 privind asumarea programului privind distribuirea produselor de panificație pentru școlile de pe raza comunei Budești -
17 05.06.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliul local Lechința, să voteze și să semneze în Adunare Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în jud. Bistrița-Năsăud, adoptarea hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor/strategia tarifară și să semneze actul adițional pentru includerea Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3/17.09.2008. -
16 05.06.2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 -
15 30.04.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Budești -
14 30.04.2020 privind modalitatea de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Budești pentru perioada 2020-2024 -
13 30.04.2020 privind aprobarea indicataorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare corp clădire sediu primărie Budești” -
12 30.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020 -
11 30.04.2020 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Budești pe trimestrul I 2020 -
10 07.04.2020 privind acordul pentru cumpărarea de către comuna Budești a imobilului construcție și teren aferent stație reglare gaz (3) Budești-Fânațe și a prețului acestuia -
09 07.04.2020 privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate precum și a ședințelor Consiliului local al comunei Budești, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate -
08 20.03.2020 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune încheiate cu Asociațiile Crescătorilor de Taurine și Asociațiile Crescătorilor de Ovine și Caprine din comuna Budești -
07 19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020 -
06 30.01.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Budeşti -
05 30.01.2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a secretarului general al unității administrativ-teritoriale Budești -
04 30.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrita-Nasaud’’ finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014-2020, a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Budești să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
03 30.01.2020 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2020 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 -
02 30.01.2020 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se exploatează în anul 2020 din fondul forestier, proprietatea publică a comunei Budești, aflat în administrarea Ocolului Silvic Bistriţa, precum şi a preţurilor de vânzare directă a masei lemnoase către populaţie şi instituţii publice sau unităţi de interes local pentru anul 2020 -
01 30.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Budești pentru anul școlar 2020-2021 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
40 30.12.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 29.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Budești în anul 2021 -
39 11.11.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Budesti în anul 2021 -
38 11.11.2020 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Budeşti pentru anul școlar 2021-2022 -
37 04.11.2020 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din proprietatea comunei Budești și al pajiștilor permanente proprietatea persoanelor fizice și/sau juridice de pe raza U.A.T. Budești, județul Bistrița-Năsăud -
36 04.11.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Budești pe trimestrul IV 2020 -
35 04.11.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Budești pe trimestrul III 2020 -
34 04.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020 -
33 03.11.2020 privind aprobarea proiectului “Dotarea cu tablete pentru uz scolar, inclusiv cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioada de minim 24 luni, precum si alte echipamente electronice necesare activitătii didactice, in comuna Budești” și depunerea unei cereri de finantare în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație -
32 02.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020 -
31 30.12.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Budești -
30 23.12.2020 privind alegerea şi organizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Budești -
29 23.12.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Budeşti -
28 2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020 -
27 2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020 -
26 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Budeşti -
25 2020 privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor din domeniul public și privat al comunei Budești -
24 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției: "Construire capelă P, în satul Budești-Fânațe, comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud” -
23 2020 privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al comunei Budești -
22 2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020 -
21 2020 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Budești pe trimestrul II 2020 -
20 2020 privind aprobarea alipirii a două imobile proprietate publică a comunei Budești -
19 2020 privind punerea la dispoziția proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014-2020, a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia -
18 2020 privind asumarea programului privind distribuirea produselor de panificație pentru școlile de pe raza comunei Budești -
17 2020 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor din comuna Budești pe anul 2020 -
16 2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 -
15 2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Budești -
14 2020 privind modalitatea de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Budești pentru perioada 2020-2024 -
13 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare corp clădire sediu primărie Budești” -
12 2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020 -
11 2020 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Budești pe trimestrul I 2020 -
10 2020 privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate precum și a ședințelor Consiliului local al comunei Budești, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate -
09 2020 privind acordul pentru cumpărarea de către comuna Budești a imobilului construcție și teren aferent stație reglare gaz (3) Budești-Fânațe și a prețului acestuia -
08 2020 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune încheiate cu Asociațiile Crescătorilor de Taurine și Asociațiile Crescătorilor de Ovine și Caprine din comuna Budești -
07 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020 -
06 2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Budești -
05 2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a secretarului general al U.A.T. Budești -
04 2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a confinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014-2020, a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Budești să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
03 2020 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2020 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 -
02 2020 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se exploatează în anul 2020 din fondul forestier, proprietatea publică a comunei Budești, aflat în administrarea Ocolului Silvic Bistrița, precum și a prețurilor de vânzare directă a masei lemnoase către populație și instituții publice sau unități de interes local pentru anul 2020 -
01 2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Budești pentru anul școlar 2020-2021 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
40 30.12.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 29.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Budești în anul 2021 -
39 11.11.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Budesti în anul 2021 -
38 11.11.2020 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Budeşti pentru anul școlar 2021-2022 -
37 04.11.2020 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din proprietatea comunei Budești și al pajiștilor permanente proprietatea persoanelor fizice și/sau juridice de pe raza U.A.T. Budești, județul Bistrița-Năsăud -
36 04.11.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Budești pe trimestrul IV 2020 -
35 04.11.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Budești pe trimestrul III 2020 -
34 04.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020 -
33 03.11.2020 privind aprobarea proiectului “Dotarea cu tablete pentru uz scolar, inclusiv cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioada de minim 24 luni, precum si alte echipamente electronice necesare activitătii didactice, in comuna Budești” și depunerea unei cereri de finantare în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație -
32 02.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020 -
31 30.12.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Budești -
30 23.12.2020 privind alegerea şi organizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Budești -
29 23.12.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Budeşti -
28 2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020 -
27 2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020 -
26 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Budeşti -
25 2020 privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor din domeniul public și privat al comunei Budești -
24 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției: "Construire capelă P, în satul Budești-Fânațe, comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud” -
23 2020 privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al comunei Budești -
22 2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020 -
21 2020 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Budești pe trimestrul II 2020 -
20 2020 privind aprobarea alipirii a două imobile proprietate publică a comunei Budești -
19 2020 privind punerea la dispoziția proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014-2020, a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia -
18 2020 privind asumarea programului privind distribuirea produselor de panificație pentru școlile de pe raza comunei Budești -
17 2020 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor din comuna Budești pe anul 2020 -
16 2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 -
15 2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Budești -
14 2020 privind modalitatea de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Budești pentru perioada 2020-2024 -
13 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare corp clădire sediu primărie Budești” -
12 2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020 -
11 2020 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Budești pe trimestrul I 2020 -
10 2020 privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate precum și a ședințelor Consiliului local al comunei Budești, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate -
09 2020 privind acordul pentru cumpărarea de către comuna Budești a imobilului construcție și teren aferent stație reglare gaz (3) Budești-Fânațe și a prețului acestuia -
08 2020 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune încheiate cu Asociațiile Crescătorilor de Taurine și Asociațiile Crescătorilor de Ovine și Caprine din comuna Budești -
07 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020 - -
06 2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Budești -
05 2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a secretarului general al U.A.T. Budești -
04 2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a confinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014-2020, a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Budești să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
03 2020 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2020 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 -
02 2020 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se exploatează în anul 2020 din fondul forestier, proprietatea publică a comunei Budești, aflat în administrarea Ocolului Silvic Bistrița, precum și a prețurilor de vânzare directă a masei lemnoase către populație și instituții publice sau unități de interes local pentru anul 2020 -
01 2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Budești pentru anul școlar 2020-2021 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
39 23.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Budesti în anul 2021 -
38 23.12.2020 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Budeşti pentru anul școlar 2021-2022 -
37 23.12.2020 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din proprietatea comunei Budești și al pajiștilor permanente proprietatea persoanelor fizice și/sau juridice de pe raza U.A.T. Budești, județul Bistrița-Năsăud -
36 23.12.2020 privind aprobarea încheierii execuţiei bugetare pe trimestrul IV 2020 -
35 23.12.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Budești pe trimestrul III 2020 -
34 23.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020 -
33 11.12.2020 privind aprobarea proiectului “Dotarea cu tablete pentru uz școlar, inclusiv cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioadă de minim 24 luni, precum și alte echipamente electronice necesare activității didactice, în comuna Budești” și depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație -
32 11.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020 -
31 04.12.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Budești -
30 04.12.2020 privind alegerea şi organizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Budești -
29 04.12.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Budeşti -
28 23.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020 -
27 31.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020 -
26 31.07.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Budeşti -
25 31.07.2020 privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor din domeniul public și privat al comunei Budești -
24 31.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției: "Construire capelă P, în satul Budești-Fânațe, comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud" -
23 31.07.2020 privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al comunei Budești -
22 31.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020 -
21 31.07.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Budești pe trimestrul II 2020 -
20 10.07.2020 privind aprobarea alipirii a două imobile proprietate publică a comunei Budești -
19 05.06.2020 privind asumarea programului privind distribuirea produselor de panificație pentru școlile de pe raza comunei Budești -
18 05.06.2020 privind asumarea programului privind distribuirea produselor de panificație pentru școlile de pe raza comunei Budești -
17 05.06.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliul local Lechința, să voteze și să semneze în Adunare Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în jud. Bistrița-Năsăud, adoptarea hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor/strategia tarifară și să semneze actul adițional pentru includerea Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3/17.09.2008. -
16 05.06.2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 -
15 30.04.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Budești -
14 30.04.2020 privind modalitatea de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Budești pentru perioada 2020-2024 -
13 30.04.2020 privind aprobarea indicataorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare corp clădire sediu primărie Budești” -
12 30.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020 -
11 30.04.2020 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Budești pe trimestrul I 2020 -
10 07.04.2020 privind acordul pentru cumpărarea de către comuna Budești a imobilului construcție și teren aferent stație reglare gaz (3) Budești-Fânațe și a prețului acestuia -
09 07.04.2020 privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate precum și a ședințelor Consiliului local al comunei Budești, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate -
08 20.03.2020 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune încheiate cu Asociațiile Crescătorilor de Taurine și Asociațiile Crescătorilor de Ovine și Caprine din comuna Budești -
07 19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020 -
06 30.01.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Budeşti -
05 30.01.2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a secretarului general al unității administrativ-teritoriale Budești -
04 30.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrita-Nasaud’’ finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014-2020, a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Budești să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
03 30.01.2020 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2020 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 -
02 30.01.2020 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care se exploatează în anul 2020 din fondul forestier, proprietatea publică a comunei Budești, aflat în administrarea Ocolului Silvic Bistriţa, precum şi a preţurilor de vânzare directă a masei lemnoase către populaţie şi instituţii publice sau unităţi de interes local pentru anul 2020 -
01 30.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Budești pentru anul școlar 2020-2021 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

în curs de actualizare . . .