Informații de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
Lege nr. 544/2001în curs de actualizare ...


în curs de actualizare ...

Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 16.11.2020
#Nume, prenumeDeclarație de avereDeclarație de interese
1 IN CURS DE ACTUALIZARE

Secțiune formulare

Din aceasta secțiune puteți descărca formulare tipizate în format Adobe PDF.


Descriere Fișier
Cerere, declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social (fișier inteligent PDF)
Tutorial completare
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentul de inserție / indemnizației lunare / sprijinul lunar și alocației de stat pentru copii
Cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
Descriere Fișier
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Descriere Fișier
Declarație de căsătorie
Declarație de naționalitate
Declarație privind starea sănătății

Legea nr.17 /2014

privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului- LEGE nr.174 din 14 august 2020


- ORDIN nr.311/94/M.12/3.525/2020

DataDescriereFișier
15.10.2020Oferta de vânzare teren Fechete Nicolae
15.10.2020Oferta de vânzare teren Fechete Nicolae
15.10.2020Oferta de vânzare teren Fechete Nicolae
15.10.2020Oferta de vânzare teren Fechete Nicolae
15.10.2020Oferta de vânzare teren Fechete Nicolae
Nr.DescriereFișier
01 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model formular persoane fizice)
02 Formular pentru oferta de vânzare teren (model persoane fizice)
03 Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului la preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință

Anunțuri de interes public

DataDescriereFișier
09.11.2021Anunț
cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Budești, să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) si modificarea prin act aditional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr. 3/19.09.2008
09.11.2021Proces verbal de afișare
încheiat cu ocazia afisării Proiectului de hotărâre privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Budești, să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) si modificarea prin act aditional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr. 3/19.09.2008
02.11.2021Program colectare deșeuri vegetale
În perioada 08.11.2021 - 13.11.2021 se va desfășura CAMPANIA GRATUITĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR PREDOMINANT VEGETALE, DE TIPUL ”SĂPTĂMÂNA CURĂȚENIEI”. În această campanie se vor colecta următoarele tipuri de deșeuri biodegradabile: deșeuri de grădini și piețe, deșeuri organice, deșeuri provenite din toaletarea copacilor și tufișurilor, iarbă, frunze, așchii de lemn netratate și rumeguș, cu un volum de 240l/campanie/gospodărie. Operatorul SUPERCOM pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează:
15.10.2021Măsuri de sprijin conform Legii nr. 226/2021 - Consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul rece), suplimentul pentru energie (lunar, tot anul), măsură de compensare conform O.U.G. nr. 118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale Informații utile
Pliant Ministerul Muncii și Protecției Sociale Pliant
Formular cerere - declarație pe propria răspundere Cerere - declarație pe propria răspundere


Tutoriale video care oferă sprijin în completarea cererii-declarației pe propria răspundere de către persoana singură, reprezentantul familiei, respectiv o terță persoană care reprezintă un solicitant aflat în incapacitatea de a completa formularul

(a) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către persoana singură
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către reprezentantul familiei
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către o terță persoană
-
20.08.2021Anunț - Concurs de recrutare
Primăria comunei Budeşti, Judeţul Bistriţa-Năsăud, organizează concurs de recrutare la sediul Primăriei comunei Budeşti nr.120, judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale de execuţie:
- 1 post muncitor necalificat la Compartimentul Serviciul de gospodărire comunală şi întreţinere drumuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budeşti, judeţul Bistriţa-Năsăud.
13.05.2021Comunicat Agenția Națională de Administrare Fiscală
25 mai 2021 - Termenul limită pentru depunerea declarației unice. Declarația unică se completează și se depune, până la data de 25 mai 2021, de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau intr-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
09.04.2021Anunț licitație pentru închiriere pășuni aparținând domeniului public al Comunei Budești
(anunțul conține documentația necesară privind închirierea prin licitaţie publică a suprafeţelor de pajişti aparţinând domeniului public al comunei Budești)
06.04.2021Comisia Europeană lansează cursul de instruire online intitulat ”În întâmpinarea cetățenilor Uniunii - instruire online privind regulile UE pentru liberă circulație”. Acest curs se adresează în principal autorităților publice locale și județene, dar nu numai, în dorința de a fi un instrument util pentru o cunoaștere solidă a drepturilor, condițiilor și procedurilor care se aplică cetățenilor UE și membrilor familiilor lor referitor la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre. Cursul este disponibil aici. https://ec.europa.eu/justice/elearning/ro/index.html -
08.03.2021Primăria Budești informează persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă că pot beneficia de un voucher de până la 5000 de euro pentru procurarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (aparat auditiv wireless, mobility scooter, scaun cu roți electrice sau orice alt dispozitiv care ajută persoana să ducă o viață independentă), altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Programul permite și achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.
Informații suplimentare pot fi obținute la INFOLINE – 0751 015 063, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14.
20.01.2021Proces verbal de afișare cu ocazia afișării Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud

Anunțuri achiziții publice directe, anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concursuri de soluții, inițiere proiecte.

DataDescriereFișier
26.11.2021 ANUNȚ CERERE OFERTE
"Reparații și întreținere strada Gorgan în comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud"
În temeiul prevederilor art.7, alin (5), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr.98/2016 , Comuna Budeşti, cu sediul în Budeşti, nr. 120, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427020, telefon: 0263353106, Fax: 0263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă:
Solicită potențialilor ofertanți oferte de preț pentru contractul de:
Execuție de lucrari la obiectivul: "Reparații și întreținere strada Gorgan în comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud"
CPV: 45233141-9 - Lucrări de întreținere a drumurilor (Rev.2).
17.11.2021ANUNŢ – ACHIZIŢIE DIRECTĂ
"Furnizare produse de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore din comuna Budești, pentru anii 2021, 2022”
În temeiul prevederilor art.7, alin (5), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr.98/2016 , Comuna Budeşti, cu sediul în Budeşti, nr. 120, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427020, telefon: 0263353106, Fax: 0263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă:
Solicită ofertă de preţ
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect achiziţionarea de: "Furnizare produse de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore din comuna Budești, pentru anii 2021, 2022”agu în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preţ.
CPV: 15811000-6 - Produse de panificație (Rev. 2)
04.10.2021Anunț achiziție directă

Produse pentru amenajarea spațiilor de joacă: "Echipamente de joacă pentru Comuna Budești, Județul Bistrița-Năsăud"
În temeiul prevederilor art.7, alin (5), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr.98/2016 , Comuna Budeşti, cu sediul în Budeşti, nr. 120, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427020, telefon: 0263353106, Fax: 0263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă:
Solicită ofertă de preţ
În vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect achiziționarea de produse pentru amenajarea spațiilor de joacă: "Echipamente de joacă pentru Comuna Budești, Județul Bistrița-Năsăud" în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preț.
CPV: 37535200-1- Complex joacă; 37535100-8 - Leagăn; 37535250-4 - Balansoar
04.10.2021Anunț achiziție directă

Servicii de topografie pentru obiectivul de investiție: ”Măsurători topografice și Documentație înscriere în cartea funciară 30 km în Comuna Budești, Județul Bistrița-Năsăud"
În temeiul prevederilor art.7, alin (5), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr.98/2016 , Comuna Budeşti, cu sediul în Budeşti, nr. 120, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427020, telefon: 0263353106, Fax: 0263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă:
Solicită ofertă de preţ
În vederea atribuirii contractului de achizitie care are ca obiect: Servicii de topografie pentru obiectivul de investiție: ”Măsurători topografice și Documentație înscriere în cartea funciară 30 km în Comuna Budești, Județul Bistrița-Năsăud" în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preț.
CPV: 71351810-4 - servicii de topografie (Rev. 2)
15.09.2021Anunț achiziție directă

Studiu de fezabilitate conform HG 907/2016 și documentații pentru obținerea avizelor pentru obiectivul de investiție ”DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ ÎN COMUNA BUDEȘTI, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
În temeiul prevederilor art.7, alin (5), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr.98/2016 , Comuna Budeşti, cu sediul în Budeşti, nr. 120, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427020, telefon: 0263353106, Fax: 0263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă:
Solicită ofertă de preţ
In vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect achiziționarea de Studiu de fezabilitate conform HG 907/2016 și documentații pentru obținerea avizelor pentru obiectivul de investiție ”DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ ÎN COMUNA BUDEȘTI, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preț.
CPV: 79314000 - 8 - Studiu de fezabilitate
05.08.2021Anunț achiziție directă "Lucrări de reparații-înlocuire învelitoare acoperiș pentru blocul de apartamente de serviciu situat la nr. 129 /A, în localitatea Budești"
În temeiul prevederilor art.7, alin (5), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr.98/2016 , Comuna Budeşti, cu sediul în Budeşti, nr. 120, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427020, telefon: 0263353106, Fax: 0263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă:
Solicită ofertă de preţ
In vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect achiziționarea de "Lucrări de reparații-înlocuire învelitoare acoperiș pentru blocul de apartamente de serviciu situat la nr. 129 /A, în localitatea Budești, jud. Bistrița-Năsăud", în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preț.
CPV: 45261000-4 Lucrări de șarpanta și de învelitori și lucrări conexe
28.06.2021Anunț achiziție directă "Gazon sintetic teren sport”
”Gazon sintetic teren sport” Școala Generală Budești
În temeiul prevederilor art.7, alin (5), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr.98/2016 , Comuna Budeşti, cu sediul în Budeşti, nr. 120, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427020, telefon: 0263353106, Fax: 0263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă:
Solicită ofertă de preţ
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect achiziţionarea de lucrări: ”Gazon sintetic teren sport” Școala Generală Budești în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preţ.
CPV: 39293400-6 Gazon artificial (Rev. 2)
04.06.2021ANUNŢ – ACHIZIŢIE DIRECTĂ
"Sistematizare pe verticală la obiectivul: Construire baza sportiva proiect tip 2” – Ţagu
În temeiul prevederilor art.7, alin (5), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr.98/2016 , Comuna Budeşti, cu sediul în Budeşti, nr. 120, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427020, telefon: 0263353106, Fax: 0263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă:
Solicită ofertă de preţ
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect achiziţionarea de lucrări: "Sistematizare pe verticală la obiectivul: Construire baza sportivă proiect tip 2” - Ţagu în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preţ.
CPV: 45111291-4 - Lucrări de amenajare a terenului
15.03.2021ANUNȚ - ACHIZIȚIE DIRECTĂ ”WiFi4EU Budești”
În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
Comuna Budești cu sediul în Budești, nr. 120, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427020, tel: +400263353106, fax: 0040 263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă, realizează ”Achiziția echipamentelor, instalarea punctelor de acces WiFi și mentenanță pentru proiectul: WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”
Cod CPV: 32412110-8
02.09.2020ANUNȚ - ACHIZIȚIE DIRECTĂ ”Construire capelă P”
În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
Comuna Budești cu sediul în Budești, nr. 120, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427020, tel: +400263353106, fax: 0040 263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează execuție lucrări pentru obiectivul ”Construire capelă P, în satul Budești-Fânațe, comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud”
Cod CPV: 45212360-7
31.08.2020ANUNȚ - ACHIZIȚIE DIRECTĂ ”Lucrări de reparații”
În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
Comuna Budești cu sediul în Budești, nr. 120, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427020, tel: +400263353106, fax: 0040 263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări de reparații ”Înlăturarea efectelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice în perioada 19.06 - 23.06.2020”
Cod CPV: 45233142-6 Lucrări de reparare a drumurilor (Rev. 2)
05.03.2020ANUNȚ - LICITAȚIE ”Amenajare Parc Budești”
În temeiul prevederilor art. 7, alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Budești, cu sediul în Budești, nr. 120, județul Bistrița-Năsăud, tel.: 0263-353106, fax:0263-353101 e-mail: primariabudesti@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect: „Amenajare Parc Budești”
Cod CPV: 45112711-2 Lucrari de arhitectura peisagistica parcurilor (Rev.2)

Urbanism


LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001
Articolul 43
(1) În vederea asigurării transparenței privind accesul la informații de interes public în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, autoritățile administrației publice locale pun la dispoziția publicului documentațiile aprobate prin afișarea integrală pe pagina proprie de internet (cu acces gratuit la acestea pentru descărcare și cu obligativitatea menționării sursei la fiecare utilizare a informațiilor respective) și prin furnizarea acestora spre consultare, la sediul autorității administrației publice locale sau la punctele de informare organizate la nivel local.

Nr. An Luna Descriere Fișier
- - - . . . în curs de actualizare
Tip Descriere Fișier
PUG . . . în curs de actualizare
Nr. Data Descriere Fișier
- - . . . în curs de actualizare

în curs de actualizare ...

Data Nr. dosar Fișier
- . . . în curs de actualizare