ART. 43 Achiziția directă

Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege.

În temeiul prevederilor art. 7, alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Budești, cu sediul în Budești, nr. 120, județul Bistrița-Năsăud, tel.: 0263-353106, fax:0263-353101 e-mail: primariabudesti@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect: „Amenajare Parc Budești”
Cod CPV: 45112711-2 Lucrari de arhitectura peisagistica parcurilor (Rev.2)

vizualizare document Formulare tip (editabil format DOC) Formular F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări Model contract (editabil format DOC)